Дърводелски рендета – приложения и начин на работа

Ръчни дърводелски рендета – видове, приложения, подготовка и начин на работа

Рендета - конструкцияРъчните рендета са дърводелски инструменти за обработване на повърхности на дървени материали. Дърводелското ренде се състои от ложа, лист (нож), допълнителна пластина и клин. Ложата се изработва от дървесина с голяма твърдост (габър), като се импрегнира с минерални масла. В нея се изработва отвор, в който се монтира ножът. Отворът в горния край е по-широк и под наклон спрямо основата на ложата. Ложата има в предния си край ръкохватка, съединена с нея посредством сглобка и слепване. При някои усъвършенствани модели рендета тя е метална е (предимно чугунена отливка).

Ножът на дърводелското ръчно ренде се състои от две части тяло и резец, които са запоени. Резецът се изработва от висококачествена въглеродна стомана или легирана стомана, а тялото от обикновена стомана. Ножът се поставя под определен ъгъл – от 45 до 90° спрямо направлението на рязане в зависимост от предназначението на дърводелското ренде.

Допълнителната пластина е изработена от обикновена стомана. Тя се поставя над ножа и служи за стружколомител. Допълнителна пластина имат само някои рендета, които се използват за фино рендосване. Клинът служи за закрепване на ножа към ложата. Той е с клиновидно тяло, изработено от габърна дървесина и импрегнирано с минерални масла.

Копач – шерхебел

Ренде копачСлужи за първоначално грубо рендосване, когато от повърхността на детайла трябва да се снеме значителен слой дървесина. Копачът има единичен нож (без допълнителна пластина), който е с полукръгло заточване на резеца при радиус 25mm. Ножът е с размери: дължина 190mm, широчина 25 – 30mm (рядко повече), дебелина при резеца 4,5mm, а в горния край – 3,5mm. Ложата е с дължина 210- 250mm и широчина 50mm. Ножът се поставя в нея под ъгъл 45° спрямо основата й.

При рязане на дървесината най-малки са усилията в равнината на дървесните влакна, напречно на тяхното направление. Тъй като при рендосване с копач се снема дебела стружка, рязането е напречно или косо, а не по направление на дървесните влакна. Обработената повърхност с рендета тип копач е вълнообразна.

Гладик – шлифтикРенде гладач

Нож за рендета гладачСлужи за гладко обработване на повърхността, след като е рендосана с копач. Ножът е единичен (без допълнителна пластина) пес размери: дължина 190mm, широчина от 40 до 63mm (най-използвана – 48 и 50mm), дебелина при резеца 4,5mm, а в горния край-3,5mm. Ложата на заглаждащите рендета – гладик се изработва от дърво и има дължина 200 -275mm, и широчина 50mm. В предния край на ложата се монтира дървена ръкохватка. Ножът се поставя в ложата под ъгъл 55 – 65° спрямо основата й.

Двойник

Рендета двойникСлужи за чисто рендосване на детайли с малка дължина. Ложата му се изработва от дърво с размери: дължина 200 – 300 mm и широчина 50mm. Нож за рендета двойникРъкохватката се монтира към предната част на ложата. Двойникът е двуножово ренде, т. е. има нож и допълнителна пластина (стружколомител). Ножът е с размери: дължина 190 ппп, широчина от 40 до 63mm и дебелина при резеца 4,5mm, а в горния край – 3,5mm. Резецът е с праволинеен режещ ръб. В средата по дължината на ножа има продълговат прорез, към който се монтира допълнителната пластина посредством надлъжен винт и 2 конзоли или напречен болт с гайка.

Ренде двойникВинтът се навива по дължина успоредно на пластината върху двете конзоли с резба. Пластината се поставя върху ножа така, че конзолите преминават през прореза му, а винтът лежи в самия прорез.

Болтът преминава през прореза и чрез завиване в гайката фиксира пластината към ножа. Ножът, заедно с пластината, се монтира под ъгъл 55 – 65° спрямо основата па ложата, като се притяга с клипа. По този начин с тези рендета се осигурява снемане на много тънка стружка дървесина и чисто обработване на повърхността.

План

Ренде планДърводелскоти ренде – план се използва за окончателно рендосване и изравняване на страни с голяма дължина, Ложата се изработва от дърво с дължина от 600 до 900mm импрегнирано с минерални масла. Ръкохватката на плана профилирана за удобно хващане с ръка. Тя се монтира в задния горен край на ложата чрез сглобка и слепване или чрез винтове. В предния горен край на ложата е монтирана дървена вложка (наковалня), върху която се на насят удари с чук при демонтиране па ножа от ложата.

Планът има двоен нож(т. е. към ножа е монтирана допълнителна пластина) с размери: дължина 190mm, широчина – 50 – 60mm и дебелина 4,5mm. Той се поставя под ъгъл 55 – 65° спрямо основата на ложата, което осигурява снемане на тънка стружка. Тези рендета – тип план служат за изравняване на големи повърхности.

Зъбник

Нож за рендета зъбникРенде зъбникРъчното дърводелски ренде – зъбник служи за нанасяне на малки бразди върху обработваната повърхност за по-доброто й слепване. Ложата е изработена от дърво с дължина 200 – 250mm и широчина 50mm. Ножът на зъбника е единичен и има размери: дължина 190mm, широчина 45 – 51mm и дебелина 4,5шш при резеца и 3,5mm в горния край. Резецът е с малки бразди по лицевата си страна, така че, след като се заточи върху режещия му ръб се образуват зъбци, които имат различна стъпка – 0,75mm за фино набраздяване, 1mm – за средно набраздяваме и 1,25mm – за грубо набраздяване. Ножът при рендета тип зъбник се монтира под ъгъл 80 – 90° спрямо основата на ложата.

Тясно ренде – римсовник

Ренде римсовник
Служи за рендосване на профилирани страни на детайлите. Резецът е единичен с дължина 60 мм, широчина 24, 27 и 30 мм, равна на широчината на ложата, и дебелина 4,5 мм. Ложата се изработва от дърво с два отвора горен, към който се монтира ножът, и страничен за преминаване на стружките. Ножът на тясното ренде е с форма на лопатка, и има дължина 190 мм. Тялото на тясното ренде е с широчина 10mmи дебелина 3,5mm. Ножът се монтира под ъгъл 55 – 65° спрямо основата на ложата. Тесните рендета са без ръкохватки. Основата на ложата и резецът са профилирани в зависимост от профилите на страните на детайлите, които ще се обработват.

Подготовка на ръчните рендета за работа

Подготовката на ръчните дърводелски рендета се състои в следното:

  • заточване и заглаждане на резеца
  • монтаж на допълнителната пластинка към ножа
  • монтаж на ножа към ложата
  • регулиране височината на режещия ръб спрямо основата на ложата

Тясно рендеРезецът се заточва на шмиргелов апарат с диск, който има зърненост №46 и твърдост СМ2. Ножът се поставя върху опорна планка и се подава към диска ръчно. Ъгълът на заостряне на резеца трябва да бъде 25°. По време на заточване ножът не се притиска силно към шмиргеловия диск. Той се заточва при няколко преминавания върху диска така, че при един ход да се снема стружка от метала с дебелина 0,01mm. Заточеният резец трябва да бъде с праволинеен режещ ръб без напуквания и мустачки и да не посинява.

Монтаж и регулиране

Ренде отдолуСлед заточването острието на резеца се заглажда с шлайфащи брусове (билгии), които имат зърненост № 120 – 220, в следната последователност. Фаската (скосената част на резеца) лежи плътно върху повърхността на билгията и леко се притиска, като се плъзга по нея с кръгови движения, които в края на процеса преминават в праволинейни по направление на режещия ръб. При заглаждането се отстраняват малките дефекти върху резеца и той става остър и устойчив, при което трайността му се увеличава 2 – 3 пъти.

Допълнителната пластина се монтира към ножа на дърводелското ренде и положението й спрямо режещия ръб на резеца се регулира чрез разхлабване на болта, изместване на пластината и окончателно затягане на болта. Тя се поставя пред ножа, към обратната страна на фаската на резеца,така че режещият ръб на резеца да бъде най-много на 2mmот ръба й.

Ножът се монтира към ложата след почистване на отвора на ложата «на сухо» от отпадъци и прах. Той се поставя в отвора в направление отгоре надолу и се опира плътно към задната му скосена страна, а режещият ръб е на ниво на основата на ложата.

Ножът се фиксира чрез клина, който се поставя в отвора пред него и се набива с чук. Резецът на тези рендета се регулира спрямо основата на ложата, така че режещият ръб да бъде успореден на нея и да има превишение от 0,2 до 2mmв зависимост от рендосването (фино или грубо). При превишение, по-голямо от 2 мм, се получава зацепване на дървесината при рендосването. Положението на резеца се регулира чрез леки удари с чук върху горния край на ножа, като се наблюдава изместването на режещия ръб. След регулирането клинът се набива с чук за окончателно притягане на ножа към ложата.

Работа с ръчни рендета

Класическо рендеПри рендосване с ръчни рендета обработваният детайл трябва да се закрепи върху дърводелски тезгях или поставка с височина от пода 600 мм. При работа с копач, гладик, двойник и зъбник, ръчното ренде се хваща с две ръце, дясната ръка обхваща задната част на ложата в близост до ножа, а лявата ръкохватката и се натиска към обработваната повърхност, като се придвижва напред. Движението му не е равномерно, а ускорително и постъпателно- възвратно.

При рендосване с ръчни рендета тип копач направлението на рязане е напречно или косо спрямо направлението на дървесните влакна, а при рендосване с ръчни рендета тип гладик и двойник – по направление па влакната (надлъжно). При рендосване със зъбник резецът се движи в три направления (кръстосано) спрямо направлението на дървесните влакна.

При рендосване с план рендето се придържа и движи равномерно и постъпателно-възвратно от дясната ръка, която обхваща ръкохватката. Лявата ръка (в някои случаи) леко го притиска към повърхността.

Ръчните рендета за дърво се използват главно при ремонт и единично производство на дървени изделия, в строителството и др. И все пак няма дърводелска работилница, в която да няма поне няколко вида ръчни рендета за дърво. Днес на пазара ще откриете и много прозводителните електрически рендета.

 

Гласувай
[всичко: 1 средно: 5]

Post Author: E-Shop-BG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.