Меню
Кошница

Виброшлайфове

Виброшлайфове за фино и високопроизводително шлайфане

Електрическите виброшлайфове са идеални за шлайфане на широк спектър от средни и по-големи по размер плоски повърхности. Извършване на фино, високопроизводително шлайфане с комфорт при работа. Мощните мотори и слабите вибрации при работа улесняват шлайфането. Наричат се още виброшлайфи или вибрационна шлифовъчна машина. Електрическият виброшлайф е не само инструмент за професионалисти, тази техника има много функционални цели и е напълно способна да бъде полезна във всяко домакинство.

Виброшлайф Bosch DIY
Виброшлайф Bosch DIY купи

Електрическият виброшлайф ще бъде отличен помощник, когато трябва да изравните или почистите повърхността преди финална обработка. С виброшлайфове може да скосявате ръбове да заглаждате повърхности или да заточите острие и много други. И ако планирате да правите ремонт, често работите с метал или дърво, тогава такъв виброшлайф ще бъде просто незаменим инструмент за вас. Нека да разберем какво представляват електрическите виброшлайфове, какви видове се предлагат, как се използват и как да изберем най-подходящия за нашите работи.

Електрическият виброшлайф е чудесна алтернатива на ръчните шлайфове за повърхностно шлайфане. Тя ви позволява значително да намалите времето за работа и да постигнете по-добри резултати. Електрическите виброшлайфове се използват при производството и ремонта на мебели, каросерии, при ремонтите на автомобили и вътрешната декорация.

Виброшлайф шлайфане на дърво
Виброшлайф шлайфане на дърво виж

Електрическият виброшлайф е много издръжлив, единственият елемент, който може да бъде повреден, е листа шкурка, но може лесно да бъде заменен, той е евтин консуматив. Прецизността и качеството на различните видове електрически виброшлайфове е право пропорционално с цената.  По-скъпите и маркови виброшлайфове, ще отнемат повече материал и по-малко време за сваляне на определен слой материал. При това натискът, умората и като цяло вложените усилия са еднозначно по-малки.  

Електрическият виброшлайф не се използва само от дърводелци, а изпълнява много задачи за домашни майстори:

 • изравнява повърхности
 • заглажда и почиства различни повърхности
 • премахва стари лакове или бои
 • почиства тави, котли и тенджерите от сажди

Конструкция на електрическите виброшлайфове

Електрическият виброшлайф е предназначен за сухо шлайфане на дървесни материали, пластмаси, метали, замазки, шпакловки, гипс, както и боядисани и лакирани повърхности.

Виброшлайф GSS
Виброшлайф GSS виж

Основните конструктивни елементи при повечето електрически виброшлайфове са:

 • Потенциометър за регулиране на честотата на вибрациите
 • Пусков прекъсвач
 • Комплект прахоуловителна кутия (микрофилтърна система)
 • Обтягаща скоба за захващане на шкурката
 • Шлифовъчна плоча
 • Шкурка
 • Ръкохватка
 • Щуцер на отвора за изходящата въздушна струя
 • Филтърен елемент (микрофилтърна система)
 • Маркуч за изсмукване
 • Захранващ кабел

Правила за работа с виброшлайфове и пускане в експлоатация

Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на та-белката на всички виброшлайфове. Виброшлайфове, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.

Виброшлайф с филтър
Виброшлайф с филтър купи

Включване и изключване

Уверете се, че можете да задействате пусковия прекъсвач без пускане на дръжката.

За включване на виброшлайфа преместете пусковия прекъсвач напред до позиция „I“.

За изключване преместете пусковия прекъсвач надолу в позиция „0“.

Регулиране на честотата на вибрациите на електрическия виброшлайф става с помощта на потенциометъра. Можете да изменяте честотата на вибрациите също и по време на работа. Оптималната честота на вибрациите зависи от обработвания материал и работните условия и се определя най-точно чрез изпробване.

Указания за работа с електрически виброшлайфи

Преди извършване на каквито и да е дейности по електрическия виброшлайф изключвайте щепсела от захранващата мрежа.

Виброшлайф Бош
Виброшлайф Бош избери

Преди да оставите електрическия виброшлайф, изчаквайте вибрациите да спрат напълно.

Интензивността на отнемане на материал зависи главно от избора на шкурка, както и от настроената честота на вибрациите.

Само шкурки в безукорно състояние осигуряват добра производителност и предпазват всеки виброшлайф от преждевременно износване.

По време на работа притискайте електрическия виброшлайф равномерно, за да увеличите дълготрайността на шкурка-та. Прекомерното увеличаване на силата на притискане не води до увеличаване и на интензивността на отнемане, а

до по-бързото износване на шкурката и на електрическия виброшлайф.

Не използвайте шкурка, с която сте обработвали метал, за шлифоване на други видове материал.

Използвайте само оригинални шкурки за виброшлайфове с точния размер и разположение на отворите.

Виброшлайф смяна
Виброшлайф смяна разгледай

Система за прахоулавяне за виброшлайфове

Прахове, отделящи се при обработването на материали като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. Контактът до кожата или вдишването на такива прахове могат да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия с виброшлайф или намиращи се наблизо лица. По тази причина почти всички виброшлайфове са снабдени с прахоулавящи системи.

Определени прахове, напр. отделящите се при обработване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с химикали за третиране на дървесина. Допуска се обработването на съдържащи азбест материали само от съответно обучени квалифицирани лица.

По възможност използвайте подходяща за обработвания материал система за прахоулавяне. Осигурявайте добро проветряване на работното място, на което работите с виброшлайфове. Препоръчва се използването на дихателна маска с филтър от клас P2. Избягвайте натрупване на прах на работното място. Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Виброшлайф смяна на шкурка
Виброшлайф смяна на шкурка виж

Как да монтираме прахоулавянето на електрическия виброшлайф

Първият вариант е собствено изсмукване с кутия за прах. Поставете прахоуловителната кутия на отвора за изходящата въздушна струя, докато усетите прещракване.

За изпразване на прахоуловителната кутия на електрическия виброшлайф я изтеглете надолу.

Преди отваряне на прахоуловителната кутия трябва да стръскате прахта в нея, като почукате с кутията върху твърда повърхност.

Захванете прахоуловителната кутия на предвидените за целта места в долната част от двете страни, отворете филтърния елемент нагоре и изпразнете прахоуловителната кутия. Почистете ламелите на филтърния елемент с мека четка.

Вторият вариант при електрическите виброшлайфове са външните системи за прахоулавяне. Как да работим с външна система за прахоулавяне за виброшлайф?

Виброшлайф професионален
Виброшлайф професионален купи

Вкарайте шланг на прахосмукачка на щуцера. Включете шланга към прахосмукачка. Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за ра- бота с обработвания материал. Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах или канцерогенен прах, използвайте специализирана прахосмукачка.

Указания за безопасност за електрически виброшлайфове

Използвайте електрическите виброшлайфове само за сухо шлайфане. Проникването на вода в електрическия виброшлайф повишава опасността от токов удар.

Внимание, опасност от пожар! Избягвайте прегряване на шлайфания материал и виброшлайфа.

Изпразвайте винаги преди паузи при работа контейнера за прах. Прахът от шлайфане в чувалчето, микрофилтъра, хартиения чувал (или в чувала на филтъра, респ. филтъра на прахосмукачката) може да се самозапали при неблагоприятни условия, като напр. искри при шлайфане на метали. Специална опасност е налице ако прахът от шлайфане се смеси с остатъци от лак, полиуретан или други химични вещества и шлайфаният продукт след дълга работа се нагрее.

Виброшлайф Bosch GSS
Виброшлайф Bosch GSS пробвай

Почиствайте редовно отвора за проветряване на вашия виброшлайф. Турбината на електродвигателя засмуква прах в корпуса, а натрупването на метален прах увеличава опасността от токов удар.

Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захванат с подходящи приспособления или скоби, е застопорен по-здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.

Преди да оставите електрическия виброшлайф, изчаквайте въртенето на електромотора да спре напълно.

Описание на електрическия виброшлайф и работата с него

Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност за работа с виброшлайфове. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми. Използвайте електрическия виброшлайф в зададения от производителя диапазон на натоварване.

Виброшлайф приложение
Виброшлайф приложение виж

Не използвайте виброшлайф, чиито пусков прекъсвач е повреден. Виброшлайф, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

Преди да извършвате каквито и да е дейности по електрическия виброшлайф, например настройване, смяна на работен инструмент, както и когато го прибирате, изключвайте щепсела от контакта, респ. изваждайте батерията, ако е възможно. Тази мярка премахва опасността от задействане на вашия виброшлайф по невнимание.

Съхранявайте електрическите виброшлайфове на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електрическите виброшлайфове могат да бъдат изключително опасни.

Поддържайте добре електрическите виброшлайфове и аксесоарите им. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електрическия виброшлайф. Поддържайте абразивните консумативи винаги добре почистени. Добре поддържаните абразивни консумативи с остри ръбове оказват по‑малко съпротивление и се водят по‑леко.

Виброшлайф шлайфане
Виброшлайф шлайфане разгледай

Използвайте електрическите виброшлайфове, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Из-ползването на виброшлайфове за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържайте дръжките и ръкохватките сухи, чисти и неомаслени. Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не позволяват безопасната работа и доброто контролиране на електрическия виброшлайф при възникване на неочаквана ситуация.

Поддържане на виброшлайфове

Допускайте ремонтът на вашия виброшлайф да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на виброшлайфа.

Виброшлайф PSS 200
Виброшлайф PSS 200 избери

Съдържание:

Виброшлайфове за фино и високопроизводително шлайфане

Конструкция на електрическите виброшлайфове

Правила за работа с виброшлайфове и пускане в експлоатация

Указания за работа с електрически виброшлайфи

Система за прахоулавяне за виброшлайфове

Как да монтираме прахоулавянето на електрическия виброшлайф

Указания за безопасност за електрически виброшлайфове

Описание на електрическия виброшлайф и работата с него

Виброшлайф PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH Виброшлайф PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH
Бестселър -22 %
Марка: BOSCH Модел: 1409
Виброшлайф PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH Виброшлайф PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH – най-високо качество на повърхността върху големи площи Предимства за ползвателя Идеалното решение за най-финото шлифоване и бързо напредване в шлифоването с мощен 200 W мотор и ..
90,00лв. 115,00лв.
без ДДС:75,00лв.
Виброшлайф GSS 140-1 A, 06012A2100, BOSCH Виброшлайф GSS 140-1 A, 06012A2100, BOSCH
-16 %
Марка: BOSCH Модел: 12050
Виброшлайф GSS 140-1 A - Здрава опъваща система за шлайфане почти без умора в течение на много часове Виброшлайф GSS 140-1 A Здрава опъваща система за шлайфане почти без умора в течение на много часове Добре обмислена опъваща система, стабилна, здрава, лека за обслужване и лесна за смяна Здрав..
192,00лв. 229,00лв.
без ДДС:160,00лв.
Виброшлайф GSS 160-1 A, 06012A2200, BOSCH Виброшлайф GSS 160-1 A, 06012A2200, BOSCH
-16 %
Марка: BOSCH Модел: 12051
Виброшлайф GSS 160-1 A - Здрава опъваща система за шлайфане почти без умора в течение на много часове Виброшлайф GSS 160-1 A Здрава опъваща система за шлайфане почти без умора в течение на много часове Добре обмислена опъваща система, стабилна, здрава, лека за обслужване и лесна за смяна Здрав..
192,00лв. 229,00лв.
без ДДС:160,00лв.
Виброшлайф GSS 280 AVE, 350 W, 114x226mm, 0601292902, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 2917
Позициониране Вибрационна шлифовъчна машина GSS 280 AVE , 0601292902, BOSCH Шлайфмашината с най-слаби вибрации и идеално управление! Предимства за ползвателя Най-слаби вибрации в неговия клас (..
646,80лв. 779,00лв.
без ДДС:539,00лв.
Марка: RAPTER Модел: 11922
Виброшлайф 200W Виброшлайф за всяка домашна работилница Технически характеристики на виброшлайф 200W, RR SA-10, RAPTER RR SA-10 Мощност: 200 W Обороти на празен ход: 12000 min-1 Алуминиева шлифовъчна плоча: - широчина: 90 mm - дължина: 187 mm Велкро плоча + щипки Кабел: 2 m Медни намотки Ергономична..
54,96лв.
без ДДС:45,80лв.
Марка: RAPTER Модел: 11893
Виброшлайф 260W Виброшлайф за леки приложения Технически характеристики на виброшлайф 260W, RRHQ SA-100, RAPTER RRHQ SA-100 Мощност: 260 W Обороти на празен ход: 12000 min-1 Алумиева шлифовъчна плоча: - широчина: 90 mm - дължина: 187 mm Велкро плоча + щипки Кабел: 2 m Медни намотки Ергономична дръжк..
65,04лв.
без ДДС:54,20лв.
Виброшлайф GET 55-125, 125 mm, 550 W, 0601257000, BOSCH Виброшлайф GET 55-125, 125 mm, 550 W, 0601257000, BOSCH
-22 %
Марка: BOSCH Модел: BO-0601257000
Виброшлайф GET 55-125, 125 mm, 550 W, 0601257000 на BOSCH Turbo шлайфмашина с изключително управление в сегмента с диаметър 125 mm Потребителска полза на виброшлайф GET 55-125 Идеалната ергономична предна опора за дланта и малката обиколка на ръкохватката осигуряват по-добро управление на инстр..
646,62лв. 829,00лв.
без ДДС:538,85лв.
Виброшлайф GET 75-150, 150 mm, 750 W, 0601257100, BOSCH
-20 %
Марка: BOSCH Модел: BO-0601257100
Виброшлайф GET 75-150, 150 mm, 750 W, 0601257100 на BOSCH Turbo шлайфмашина с изключително управление в сегмента с диаметър 150 mm Потребителска полза на виброшлайф GET 75-150 Идеалната ергономична предна опора за дланта и малката обиколка на ръкохватката осигуряват по-добро управление на и..
708,00лв. 889,00лв.
без ДДС:590,00лв.
Виброшлайф акумулаторен GSS 18V-10, 06019D0200, Solo Carton Box, BOSCH Виброшлайф акумулаторен GSS 18V-10, 06019D0200, Solo Carton Box, BOSCH
-18 %
Марка: BOSCH Модел: 12072
Акумулаторен виброшлайф GSS 18V-10 - Компактен и удобен акумулаторен виброшлайф за работа с една ръка на Bosch Акумулаторен виброшлайф GSS 18V-10 Компактен и удобен акумулаторен виброшлайф за работа с една ръка на Bosch Компактният акумулаторен виброшлайф – подходящ за всеки ъгъл Гъвкава работ..
216,00лв. 265,00лв.
без ДДС:180,00лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19331
Виброшлайф електрически 113х225, 380W DAOS380 - DAEWOO Виброшлайф електрически 113х225, 380W - вземи надежден инструемнт от DAEWOO и работи безопасно.Технически характеристики и описание на виброшлайф електрически 113х225, 380WОсновните технически характеристики на виброшлайф електрически 113х225,..
78,16лв.
без ДДС:65,13лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19330
Виброшлайф електрически 90х187, 180W DAOS180 - DAEWOO Виброшлайф електрически 90х187, 180W - вземи оптималния инструмент от DAEWOO и работи безопасно. Технически характеристики и описание на виброшлайф електрически 90х187, 180W Основните технически характеристики на виброшлайф електрически 90х187..
49,49лв.
без ДДС:41,24лв.
Виброшлайф GSS 23 A, 190 W, 92x182mm, 0601070400, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 1505
Позициониране Вибрационна шлифовъчна машина GSS 23 A Първокласен комфорт в началния клас Предимства за ползвателя Вградената микрофилтърна система на Bosch гарантира висока степен на прахоулавяне Ергономичната конструкция и големите повърхности с меко противоплъзгащо покритие правят възможна ..
211,20лв. 249,00лв.
без ДДС:176,00лв.
Виброшлайф PSS 250 AЕ, 250 W, 92x182mm, 0603340220, BOSCH Виброшлайф PSS 250 AЕ, 250 W, 92x182mm, 0603340220, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1410
Позициониране Bosch-вибрационна шлифовъчна машина PSS 250 AЕ Най-високо качество на повърхността върху големи площи Предимства за ползвателя Идеалното решение за най-финото шлифоване и бързо напредване в шлифоването с мощен 250 W мотор и шлифовъчна повърхност 92x182 mm Ще работите чисто благо..
148,80лв. 179,00лв.
без ДДС:124,00лв.
Допълнителна дръжка за виброшлайфове GET 55-125 и 75-150, 2607017500, BOSCH
-12 %
Марка: BOSCH Модел: BO-2607017500
Помощна ръкохватка за виброшлайфи GET 55 + 75, допълнителна дръжка за GET 55-125 и 75-150, 2607017500 на BOSCH Размери на опаковка: 216x56x149 мм..
22,94лв. 26,08лв.
без ДДС:19,12лв.
Виброшлайф GSS 23 AE IK, 190 W, 92x182mm, 0601070721, BOSCH Виброшлайф GSS 23 AE IK, 190 W, 92x182mm, 0601070721, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Марка: BOSCH Модел: 2914
Позициониране Вибрационна шлифовъчна машина GSS 23 AE IK, 0601070721, BOSCH С Easy-Fit всяка шкурка приляга добре Предимства за ползвателя Система Easy-Fit с автоматично опъване на шкурката за идеално захващане на шкурката на руло или с Велкро Чрез много добро прилягане на шкурката отлично ка..
256,80лв. 309,00лв.
без ДДС:214,00лв.
Виброшлайф PSS 250 AЕ, 250 W, 92 x 182 mm, 14.000 – 24.000 min-1, 1,6 kg, 060334020F, BOSCH Виброшлайф PSS 250 AЕ, 250 W, 92 x 182 mm, 14.000 – 24.000 min-1, 1,6 kg, 060334020F, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -16 %
Марка: BOSCH Модел: 10173
BOSCH – вибрационна шлифовъчна машина PSS 250 AЕ (0 603 340 20F) Най-високо качество на повърхността върху големи площи Предимства за ползвателя Идеалното решение за най-финото шлифоване и бързо напредване в шлифоването с мощен 250 W мотор и шлифовъчна повърхност 92x182 mm Ще работите чисто бл..
154,80лв. 184,56лв.
без ДДС:129,00лв.
Показва 1 до 16 от 16 (1 страници)

Нови продукти

Виброшлайф GET 55-125, 125 mm, 550 W, 0601257000, BOSCH Виброшлайф GET 55-125, 125 mm, 550 W, 0601257000, BOSCH
-22 %
Виброшлайф GET 55-125, 125 mm, 550 W, 0601257000 на BOSCH Turbo шлайфмашина с изключително управление в сегмента с диаметър 125 mm Потребителска пол..
646,62лв. 829,00лв.
без ДДС:538,85лв.
Виброшлайф GET 75-150, 150 mm, 750 W, 0601257100, BOSCH
-20 %
Виброшлайф GET 75-150, 150 mm, 750 W, 0601257100 на BOSCH Turbo шлайфмашина с изключително управление в сегмента с диаметър 150 mm Потребителска..
708,00лв. 889,00лв.
без ДДС:590,00лв.
Допълнителна дръжка за виброшлайфове GET 55-125 и 75-150, 2607017500, BOSCH
-12 %
Помощна ръкохватка за виброшлайфи GET 55 + 75, допълнителна дръжка за GET 55-125 и 75-150, 2607017500 на BOSCH Размери на опаковка: 216x56x149 мм..
22,94лв. 26,08лв.
без ДДС:19,12лв.
Виброшлайф електрически 90х187, 180W DAOS180 - DAEWOO Виброшлайф електрически 90х187, 180W - вземи оптималния инструмент от DAEWOO и работи безопасно..
49,49лв.
без ДДС:41,24лв.
Виброшлайф електрически 113х225, 380W DAOS380 - DAEWOO Виброшлайф електрически 113х225, 380W - вземи надежден инструемнт от DAEWOO и работи безопасно..
78,16лв.
без ДДС:65,13лв.

Най-продавани

Виброшлайф PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH Виброшлайф PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH
Бестселър -22 %
Виброшлайф PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH Виброшлайф PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH – най-високо качество на повърхно..
90,00лв. 115,00лв.
без ДДС:75,00лв.
Виброшлайф GSS 23 AE IK, 190 W, 92x182mm, 0601070721, BOSCH Виброшлайф GSS 23 AE IK, 190 W, 92x182mm, 0601070721, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Позициониране Вибрационна шлифовъчна машина GSS 23 AE IK, 0601070721, BOSCH С Easy-Fit всяка шкурка приляга добре Предимства за ползвателя Систе..
256,80лв. 309,00лв.
без ДДС:214,00лв.
Виброшлайф GSS 23 A, 190 W, 92x182mm, 0601070400, BOSCH
-15 %
Позициониране Вибрационна шлифовъчна машина GSS 23 A Първокласен комфорт в началния клас Предимства за ползвателя Вградената микрофилтърна систе..
211,20лв. 249,00лв.
без ДДС:176,00лв.
Виброшлайф PSS 250 AЕ, 250 W, 92x182mm, 0603340220, BOSCH Виброшлайф PSS 250 AЕ, 250 W, 92x182mm, 0603340220, BOSCH
-17 %
Позициониране Bosch-вибрационна шлифовъчна машина PSS 250 AЕ Най-високо качество на повърхността върху големи площи Предимства за ползвателя Иде..
148,80лв. 179,00лв.
без ДДС:124,00лв.
Виброшлайф PSS 250 AЕ, 250 W, 92 x 182 mm, 14.000 – 24.000 min-1, 1,6 kg, 060334020F, BOSCH Виброшлайф PSS 250 AЕ, 250 W, 92 x 182 mm, 14.000 – 24.000 min-1, 1,6 kg, 060334020F, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -16 %
BOSCH – вибрационна шлифовъчна машина PSS 250 AЕ (0 603 340 20F) Най-високо качество на повърхността върху големи площи Предимства за ползвателя ..
154,80лв. 184,56лв.
без ДДС:129,00лв.