Меню
Кошница

Общи условия

за ползване на електронен магазин E-SHOP-BG.eu

1. ДЕФИНИЦИИ

Продавач (Доставчик) – ТЕВЕКС ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх“, №66, ап. 14 (не е адрес на магазин)‏, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202407044, тел.: +359879206922, електронен адрес: sales@Ee-shop-bg.eu.

Клиент (Потребител) – е всяко физическо или юридическо лице, което се е регистрирало за покупка на сайта на Продавача и в резултат на това му е създаден потребителски акаунт в електронния магазин E-SHOP-BG.eu. или лица, приели общите условия и извършили поръчката без регистрация - като „гост“.

Страни – страните по тези общи условия и договора са Продавачът и Клиентът.

Електронен (онлайн) магазин – Това е магазин за електронна търговия , разположен на страницата www.E-SHOP-BG.eu. Чрез тази страница страните осъществяват комуникацията и уреждат взаимоотношенията си по сключване на Договора.

Профил (Акаунт) – платформа на Клиента в електронния магазин на Продавача. Това е личното място на Клиента, в което са съхранени неговите данни като име, адрес, телефон, електронен адрес, хронология на поръчките, списък с любими продукти и информации.

Услуга – е предлаганата в електронния магазин дейност на Продавача.

Стока (Продукт) - предмет или вещ, или определена съвкупност от вещи, предложена за продажба в електронния магазин на Продавача.

Доставка - прехвърлянето на правото на собственост върху стоката от Продавача към Клиента. Доставка е и физическото предаване на стоката между двете страни. Осъществява се чрез посредническа куриерска фирма.

Договор - постигнатото между Продавача и Клиента споразумение за продажба на стока и/или извършване на услуга.

Поръчка - Договор по смисъла на действащото Търговското право, с който Продавачът се задължава да извърши определена по вид дейност, а Клиентът се задължава да плати нейната цена.

Регистрация – Въвеждане на личните данни на Клиента, включително потвърждаването на общите условия. Дава възможност да се извършват валидни поръчки за закупуване на предлаганите в E-SHOP-BG.eu стоки.

Приемане - положително волеизявление на едната страна, адресирано до другата и съдържащо изрично и недвусмислено потвърждение на тези общи условия.

2. ПРЕДМЕТ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Продавачът предоставя продукти на Потребителите чрез електронния си магазин http://www.E-SHOP-BG.eu.

Продаваните продукти са с доказан произход. Основните параметри и характеристики на продуктите, които се предлагат, са посочени подробно в страницата на всеки отделен продукт.

Цените на продуктите на всички страници в E-SHOP-BG.eu са крайни, с включен ДДС и са посочени в български лева. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през електронния магазин.

Чрез извършване на регистрацията и нейното потвърждаване Клиентът изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на електронния магазин и публикуваната информация, предоставена от страниците на магазина.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Регистрацията на Потребител не е задължителна за осъществяване на покупка на стоки от интернет магазин E-SHOP-BG.eu. Покупката може да се извърши и от „гост“, но за да можем да реализираме изпълнението на поръчката, трябва да зададете лични данни и адрес, а именно: Име, Фамилия, E-Mail, Телефон, Адрес ( Жк., ул, №), Град, Пощенски код, Държава, Област / регион. В случай че сте юридическо лице и Фирма, Булстат/ЕИК.

При попълване на регистрационната форма, Клиентът е длъжен да предостави точни и пълни данни в задължителните полета.

За издаване на фактура е необходимо попълването на коректни и пълни данни за юридическото лице.

С попълване на регистрационната форма на E-SHOP-BG.eu, Клиентът получава свой Клиентски профил, с който се идентифицира в интернет магазина. В своя профил има възможност да следи хронологията и статуса на своите поръчки, да променя и допълва данните си, въведени при регистрацията. При желание на Клиента неговият профил може да бъде изтрит от администратора на интернет магазина .

4. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

С отбелязване на отметка в поле “Съгласен съм с Общите условия”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема.

5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕВЕКС ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в Регистъра на администраторите на лични данни под № 413404, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

Продавачът събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Клиентът се съгласява, че E-SHOP-BG.eu има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на E-SHOP-BG.eu. Продавачът получава и използва информация от Потребителя при неговата регистрация, включваща лични данни, за да осигури качествено обслужване при приемане и изпълнение на поръчки, за връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми с поръчката, да помага на Потребителя при ползването на E-SHOP-BG.eu и предоставяните от интернет магазина продукти, за обработка на Клиентска поръчка, за статистически цели и подобряване работата на магазина.

Информацията се съхранява в базата данни на E-SHOP-BG.eu при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Клиентът може да поиска по всяко време коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от E-SHOP-BG.eu. Видовете лична информация, които Клиентът предоставя, може да включва имена, адрес, телефонен номер, е-mail. Продавачът гарантира, че въпросните данни на Клиента няма да бъдат използвани за цели, различни от горепосочените.

Клиентският профил на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни на E-SHOP-BG.eu заедно с прилежащите към него данни по всяко време и при желание от страна на Клиента.

E-SHOP-BG.eu има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури, ако Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица и в други предвидени в закона случаи.

Pazaruvaj (Online Comparison Shopping Kft. (H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Данъчен номер: 24868291-2-42, Съдебна регистрация: 01-09-186759) е упълномощен администратор на данни във връзка с измерване клиентското удоволетворение в рамките на Програмата Коректен Магазин. След покупка, e-mail адресът на клиента се препраща към Pazaruvaj. Препращането на данните се осъществява с цел изискване на мнения от клиентите и публикуване им. Така препратеният e-mail адрес се администрира от Online Comparison Shopping Kft. като лични данни по наше нареждане, при наличието на съответните договори и условия за опазване сигурността на данните.

6. ПОРЪЧКИ

Поръчки на стоки от E-SHOP-BG.eu се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници.

Приетите поръчки се обработват всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. Служител на E-SHOP-BG.eu потвърждава по телефона всяка получена поръчка от сайта.

Потребителите се уведомяват чрез e-mail за получаването, потвърждаването и изпращането на всички поръчки от E-SHOP-BG.eu Състоянието на всички поръчки могат да бъдат проследени в Клиентския профил на всеки Потребител.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

E-SHOP-BG.eu си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина http://www.E-SHOP-BG.eu, ако попълнените данни на Клиента са невалидни, или ако няма наличност от поръчания продукт.

Служител на E-SHOP-BG.eu ще уведоми Клиента за състоянието на поръчката на предоставения телефон за връзка и/или e-mail адрес.

7. ДОГОВОР

Договорът за продажба между страните се счита за сключен при получаването от Клиента на потвърждение за приемане на поръчката му. Договорът се счита сключен в момента, в който уведомлението за приемане на заявка се достави на посочения от електронен адрес на Клиента.

След сключването на договор Клиентът е длъжен да плати цената на стоката. Продавачът е длъжен да прехвърли собствеността върху стоката като я достави на Клиента.

Страните са обвързани с изпълнение на правата и задълженията си по настоящите общи условия и специфицираното в поръчката на Клиента.

Клиентът поема изцяло риска от повреждане и/или загубване на стока след нейната доставка.

Веднага след доставката стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от Клиента. Евентуални повреди, удари и щети следва да бъдат съобщавани незабавно на Продавача.

При установяване на повреди и щети, които са се получили при транспорта на стоката, Продавачът не носи отговорност за гаранционното обслужване.

При посочване на неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката Продавачът не е длъжен да изпълни поръчката.

При приемането на стоката Клиентът е длъжен да подпише придружаващите документи.

Ако Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката.

Продавачът не носи отговорност при посочена от производителя невярна информация за характеристиките на стоката.

Продавачът има право, но не и задължение да съхранява материали и информация на сървъра на електронния магазин.

Продавачът не носи отговорност спрямо Клиента за вреди и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, прекратяването, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, изменението, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информацията, предоставяни, използвани, записвани или станали достъпни посредством електронния магазин.

Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на непредвидими обстоятелства, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, както и всяко друго събитие извън контрола на Продавача.

Продавачът има право, а Клиентът е съгласен с инсталирането на компютрите на Потребителите кукита (cookies).

Клиентът е длъжен да съхранява потребителското си име и паролата за достъп към своя профил. В случай на неправомерен достъп до профила му, незабавно да уведоми продавача.

Клиентът е длъжен да подава само реални поръчки като посочва правилно изискваните от продавача данни.

При уведомление за приета поръчка Клиентът е длъжен да плати цената по договора според посочения в тези общи условия начин.

Клиентът е длъжен при приемането на стоката или услугата да декларира всички свои възражения по явни недостатъци.

8. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ

Доставката на продукт на E-SHOP-BG.eu, се извършва от представител на интернет магазина или от куриерската фирма, с която Продавачът е сключил договор.

Клиентът получава поръчания продукт на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма.

E-SHOP-BG.eu следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската фирма.

Клиентът има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, служител на E-SHOP-BG.eu ще уведоми Клиента за това и ще посочи нов срок на доставка.

Посочените срокове и условия за доставка на продукти от E-SHOP-BG.eu важат единствено и само за територията на Република България.

9. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчката е сбор от отделните цени на поръчаните продукти и добавена цена за куриерска услуга. Всички цени са с включен ДДС.

Плащането на продукти, закупени от интернет магазин E-SHOP-BG.eu се извършва чрез наложен платеж (плащане в брой при доставка) - Клиентът заплаща дължимата сума в брой при доставка на продукта от куриера, както и транспортните разходи, свързани с нейната доставка или чрез предварително плащане по банков път. Начина на плащане Клиентът избира при попълване на поръчката.

При наложен платеж плащането на поръчката и нейното вземане може да стане и в посочен от Клиента адрес на куриерската фирма.

При предварително плащане по банков път срокът на доставката започва да тече след получаване на превода на посечената сметка на Продавача.

В малко случай, но все пак е възможно, калкулираната цена за транспортната услуга да бъде частично по-голяма или по-малка, поради факта че бруто теглото (=продукт/и + опаковка на производител + търговска опаковка) може да се окаже различно от предварително калкулараното в платформата на магазина.

10. ПРОМЯНА И ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Клиентът има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 2 (два) часа в работен ден, считано от момента на изпращането й.

При промяна на поръчката Клиентът не се задължава със закупуването на продукта на същата стойност, както и на продукт от същата марка.

Ако е издадена фактура, същата се анулира или при необходимост се издава кредитно известие.

Клиентът има право да се откаже от поръчката си и върне закупения от него продукт от интернет магазин http://shop.E-SHOP-BG.eu в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката съгласно чл. 55 от ЗЗП. В този случай транспортните разходи по връщане на продукта се поемат от Клиента. Продуктът трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и документация, във вида, в който е получен по условията на чл.55 от ЗЗП. Клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума в 30 (тридесет) дневен срок от получаването на продукта чрез наложен платеж.

E-SHOP-BG.eu не дължи изплащане на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок сума.

В случай на връщане на продукт и рекламация от страна на Клиента, той е длъжен да се свърже със служител на Продавача, като посочи номера на фактурата или поръчката за покупка на стоката.

11. ГАРАНЦИЯ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Гаранцията на предлаганите стоки е 2 години, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието. Изключение от двегодишната гаранция. се касае за стоки, чийто „естествен” живот е по-кратък от 2 години.

За всеки продукт в интернет магазина важат гаранционните условия на съответния производител.

При несъответствие на доставената стока с договора за продажба Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. При явно несъответствие на получената стока с поръчаната незабавно се свържете с представител на E-SHOP-BG.eu.

Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в поръчката и наименованието на продукта, който е получил Клиента.

При установяване на несъответствие, Клиентът връща продукта за сметка на E-SHOP-BG.eu и му се изпраща коректния продукт за сметка на E-SHOP-BG.eu.

Рекламации за закупени стоки могат да бъдат направени с срок от 7 дни, считано от датата на доставката.

За предявяване на рекламация е необходимо да пазите касовата бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката.

Замяна на стоката – при констатирани производствени дефекти на продукта или грешно изпратен продукт.

Не се уважават рекламации при следните условия:

  • Дефекти, причинени от използване или поддръжка, неотговаряща на инструкциите на продукта.
  • Неподходящи условия за съхранение; среда, неподходяща за продуктите
  • Механични увреждания на продукта
  • Неспазване на инструкциите за ползване и експлоатация.

Разходите по замяна на дефектен или погрешно доставен продукт са за сметка на Продавача.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Информацията, публикувана на E-SHOP-BG.eu, е собственост на ПРОДАВАЧА. Забранено е копирането, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на E-SHOP-BG.eu, без изричното писмено съгласие на Продавача. Достъпът на потребителите до E-SHOP-BG.eu по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Продавачът не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпени от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на E-SHOP-BG.eu.

Въпреки че Продавачът се стреми да предоставя пълна, точна и изчерпателна информация за продуктите и услугите, които предлага чрез интернет магазин http://shop.E-SHOP-BG.eu, е възможно да са допуснати печатни текстови грешки, грешки в тяхната стойност (цена), разлики в цветовото представяне на продуктите, техния дизайн и технически характеристики. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип, за да ги отстраним своевременно. Благодарим Ви предварително!

ПРОДАВАЧЪТ има право по всяко време да променя съдържанието на E-SHOP-BG.eu, предлаганите продукти, техните цени и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените.

Изменените Общи условия за ползване на интернет магазина E-SHOP-BG.eu се публикуват на E-SHOP-BG.eu и са достъпни за всички потребители.

Продавачът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Продавачът не носи отговорност за забавянето на доставката поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

С цел правилното функциониране на програма Коректен магазин на Pazaruvaj.com (Naspers OCS Hungary Kft. Адрес: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Дан. номер: HU24868291, Рег. №: 01-09-186759) след направените тук покупки имейлът на клиента както и имената на закупените стоки ще бъдат предоставени на Pazaruvaj.com. Така предоставените данни служат за събиране и публикуване на клиентски отзиви. Личните данни получени по този начин се обработват съгласно декларацията за конфиденциалност на pazaruvaj.com

13. ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ

За всички неуредени в настоящите Общи Условия въпроси между E-SHOP-BG.eu и потребителите на E-SHOP-BG.eu се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Правила за провеждане на играта "ФУТБОЛНА ТОМБОЛА EURO 2021 BOSCH”

 

1. Определения:

"Игра" - Промоционална онлайн игра с награди „ФУТБОЛНА

ТОМБОЛА EURO 2021 BOSCH", която се провежда единствено в интернет пространството, на адрес WWW.E-SHOP-BG.eu от Организатора в съответствие с определените за нея Правила.

"Организатор" – ТЕВЕКС ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх“, №66, ап. 14 (не е адрес на магазин)‏, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202407044, тел.: +359879206922, електронен адрес: sales@Ee-shop-bg.eu.

"Правила" - настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

"Участник" - Участник в промоционалната игра с награди може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 г., което е закупило от организатора електроинструменти или консумативи с марка BOSCH на стойност 50,00 (петдесет) лева с ДДС или повече, в периода ПЕРИОД – на играта г. и регистрирало се за участие на адрес WWW.E-SHOP-BG.eu.

Участници в играта не могат да бъдат:

(А) лица, които към датата и по време на провеждането на играта са били или са служители на Организатора и членове на техните семейства;

(Б) лица, участващи в разработването, производството и разпространението на рекламните материали за играта.

"Електроинструменти или консумативи с марката BOSCH" - в промоцията участват всички електроинструменти и консумативи с марката BOSCH

Допълнително уточнение: домакинските електроуреди не са електроинструменти според класификацията на Организатора.

"Талон за участие" – получава се при покупка отговаряща на условията за участие на касата на търговските обекти на Организатора

При попълване се изисква вписване на лични данни и данни за покупката: трите имена на участника, телефон, електронна поща, дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

"Печеливши" – един от Участниците в играта, избрани на случаен принцип.

Участието за Наградите в играта, описани в следващата точка от настоящите Правила не e обвързано с покупка на други стоки с марката Bosch извън горепосочените. Определянето на печелившите, които ще получат Награди, ще се осъществи измежду всички участници, които коректно са попълнили и пуснали в талона за участие в посочения за това срок. Определянето на печелившите ще се на 2.8.2021 на случаен принцип в присъствието на нотариус.

"Награди"

1 НАГРАДА: Дрон DJI MAVIC MINI COMBO

Правилата по теглене и раздаване на наградите са описани в т. 6 от настоящите Правила.

"Лични данни" – Трите имена на участника, телефон, електронна поща,както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от ТЕВЕКС ЕООД, регистриран администратор на лични данни.

 

2. Име на промоционалната игра с награди

"ФУТБОЛНА ТОМБОЛА EURO 2021 BOSCH”

 

3. Форма на провеждане на промоционалната игра с награди единствено в интернет пространството, на адрес WWW.E-SHOP-BG.eu

 

4. Период на провеждане на промоционалната игра с награди

4.1. В Играта участва всеки Участник, попълнил форма за регистрация на адрес WWW.E-SHOP-BG.eu в периода от 09:00 часа на 11.06.2021г. до 17:00 часа на 31.07.2021г.

4.2. Играта се провежда на територията на Република България.

 

5. Условия за участие в промоционалната игра:

5.1. Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на електроинструменти и консумативи с марка BOSCH в периода ПЕРИОД НА ИГРАТА, като при регистрация се посочат трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

5.2. За участие в Играта, желаещите трябва направят покупка на електроинструменти и консумативи с марката BOSCH от наличния асортимент на Организатора на стойност над 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

5.3. Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото фискални документа притежава, отговарящи на условията за участие в играта . Не е допустимо повторно регистриране на един и същ фискален документ.

5.4. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие.

5.5. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

5.6. Регистрация за участие се извършва на интернет адрес WWW.E-SHOP-BG.eu в периода от ПЕРИОД НА ИГРАТА г.

5.7. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора WWW.E-SHOP-BG.eu. Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

5.8. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в промоционалната игра и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора само за целите на тази Игра. Участниците се съгласяват, че имената им ще бъдат публикувани в случай на спечелване на награда.

6. Принцип на раздаване на наградите

6.1. Печелещите се теглят на 2.8.2021г. в присъствието на представители на Организатора.

6.2. Собственото име и инициалите на фамилното име на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни дена от изтеглянето им на адрес в WWW.E-SHOP-BG.eu . В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите, представител на организатора ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

6.3. За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора лична карта или шофьорска книжка, както и копие от документ за покупката.

6.4. При получаване на наградите, печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в играта посредством сверка на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката.

6.5. Наградите в т.6.1 се получават чрез куриер в периода от 3.8.2021. до 10.8.2021 г. включително.

6.6. Печелившите наградите се теглят на ДАТА в 12:00 часа в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

6.7. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т.10.2. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

 

7. Права и задължения на Участника в играта:

7.1. Участникът в играта има право:

- да вземе участие в промоционалната игра при условията, описани в настоящите Правила;

- да получи информация за провеждането на промоционалната игра, описана в настоящите Правила;

- получи наградата, в случай че е избран за печеливш.

7.2. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от негови доставчици на услуги, на които е възложил задачи като куриерски услуги.

 

8. Права и задължения на Организатора:

8.1. Организаторът на играта е длъжен да:

- спазва изискванията на настоящите Правила;

- да връчи наградите на печелившите участници в играта.

8.2. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В този случай Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда, тъй като сумата на получената награда е над тази определена от закона стойност.

9. Лични данни

9.1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора

9.2. Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно следните категории свои лични данни:

- контактни данни (три имена, телефон, имейл)

- при спечелване на награда - пощенски адрес за изпращане на наградата.

9.3. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че администратор на Вашите лични данни е Организаторът, чиито контактни данни са посочени в т. 1.

9.4. Контакт във връзка с обработването на лични данни: sales@Ee-shop-bg.eu.

9.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците.

9.6. Целите на обработката и правните основания са: Провеждане на наградна игра в съответствие с настоящите условия на играта (Правно основание: Чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR, изпълнение на договор) и изпълнение на изискванията на данъчното законодателство, както е посочено в т. 8.3. (Правно основание Чл. 6, пар. 1 буква в) от GDPR, спазване на законово задължение).

9.7. За провеждане на играта Вашите лични данни няма да се предоставят на трета страна, чието управление се намира извън рамките на ЕС.

9.8. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на играта. За целите на данъчното облагане данните във връзка със служебните бележки за награди над 100 лв. се съхраняват са срок от 10 години.

9.9. С цел максимална грижа за неприкосновенността на личните данни на участниците, Организаторът публикува Печелившите участници само с първо име и инициали и фамилията, без по този начин да допуска разкриване на самоличността на физическото лице, като същевременно коректно демонстрира на своята аудитория резултатите от провеждането на играта.

9.10. Имате следните права във връзка с личните ви данни:

- да получите достъп до вашите лични данни, които се обработват в играта

- да поискате Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато обработката не отговаря на законовите изисквания

- право на преносимост на данните

- да възразите срещу или ограничите обработването

- да оттеглите съгласието си по всяко време лично или на посочения в т.9.4. имейл

- да подадете жалба ако правата ви са нарушени към Комисия за защита на личните данни на Р.България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/.

 

 

10. Обявяване на печелившите участници

10.1. Печелившите на наградите се публикуват на интернет страницата WWW.E-SHOP-BG.eu своевременно.

 

11. Получаване на наградите

11.1. Всеки печеливш ще бъде информиран за спечелената награда чрез телефонно обаждане или имейл, предоставени от Участника при регистриране на страницата на Играта, като информацията ще бъде също публикувана и на страницата.

11.2. В случай че Организаторът не може да се свърже със съответния печеливш по описаните начини в срок до 10 работни дни от избирането му за получател на наградата, и съответния печеливш не е направил усилия за обратна връзка с Организатора, участникът губи правото си да получи наградата си.

11.3. Наградите се получават лично чрез куриер на допълнително уточнен между получателя и Организатора адрес на доставка. Куриерът посещава два пъти посочения адрес.

11.4. Наградите могат да бъдат получени и/или преотстъпени на трето лице, при представяне на нотариално заверено удостоверение в полза на третото лице. В този случай, печелившият участник трябва да уведоми Организатора предварително и да предостави трите имена, дата на раждане и постоянен адрес по лична карта на представителя.

11.5. Организаторът не носи отговорност:

- В случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник или негов представител да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш;

- При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

11.6. Наградата не може да бъде разменяна/ заменяна, включително и за нейната парична равностойност.

11.7. Участието в промоционалната игра с награди и получаването на Награда е доброволно.

 

12. Общи условия

12.1. Настоящите Правила влизат в сила oт в 00:00 часа на 11.06.2021 г.

12.2. Организаторът запазва правото да прави промени в настоящите Правила. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в страницата на промоционалната игра или търговските обекти.

12.3. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в своите обекти и на интернет страницата си, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

12.4. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши, за претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

12.5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.