Меню
Кошница

Конфиденциалност на информация

“ТЕВЕКС“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в Регистъра на администраторите на лични данни под № 413404 / 04.12.2014, поддържан от Комисията за защита на личните данни. “ТЕВЕКС“ ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Потребителят се съгласява, че E-shop-BG.eu има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на E-shop-BG.eu. E-shop-BG.eu получава и използва информация от потребителите при тяхната регистрация, включваща лични данни, за да осигури качествено обслужване при приемане и изпълнение на поръчки, за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми с поръчката, да помага на потребителите при ползването на E-shop-BG.eu и предоставяните от интернет магазина продукти, за обработка на клиентска поръчка, за статистически цели и подобряване работата на магазина.

Информацията се съхранява в базата данни на E-shop-BG.eu, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят може да поиска по всяко време коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от E-shop-BG.eu. Видовете лична информация, които потребителят предоставя, може да включва имена, адрес, телефонен номер, е-mail. E-shop-BG.eu гарантира, че въпросните данни на потребителя няма да бъдат използвани за цели, различни от гореопосочените. Клиентският профил на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на E-shop-BG.eu заедно с прилежащите към него данни по всяко време и при желание от страна на потребителя.     

E-shop-BG.eu има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; ако потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица и в други предвидени в закона случаи.

С цел правилното функциониране на програма Коректен магазин на Pazaruvaj.com (Naspers OCS Hungary Kft. Адрес: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Дан. номер: HU24868291, Рег. №: 01-09-186759) след направените тук покупки имейлът на клиента както и имената на закупените стоки ще бъдат предоставени на Pazaruvaj.com. Така предоставените данни служат за събиране и публикуване на клиентски отзиви. Личните данни получени по този начин се обработват съгласно декларацията за конфиденциалност на pazaruvaj.com

Pazaruvaj (Online Comparison Shopping Kft. (H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Данъчен номер: 24868291-2-42, Съдебна регистрация: 01-09-186759) е упълномощен администратор на данни във връзка с измерване клиентското удоволетворение в рамките на Програмата Коректен Магазин. След покупка, e-mail адресът на клиента се препраща към Pazaruvaj. Препращането на данните се осъществява с цел изискване на мнения от клиентите и публикуване им. Така препратеният e-mail адрес се администрира от Online Comparison Shopping Kft. като лични данни по наше нареждане, при наличието на съответните договори и условия за опазване сигурността на данните.

Бисквитки (Cookie)

Също така, E-Shop-BG.eu може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където E-Shop-BG.eu публикува реклами, съдържание или анализи, E-Shop-BG.eu може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

E-Shop-BG.eu може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

 • Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга E-Shop-BG.eu
 • Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
 • Вътрешен анализ, предоставен от клиента
 • Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите E-Shop-BG.eu.
 • Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга E-Shop-BG.eu, след изтичането на определен период от време
 • Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Регистрация в сайта E-Shop-BG.eu

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на E-Shop-BG.eu (ТЕВЕКС ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от E-Shop-BG.eu и от партньори по договор на E-Shop-BG.eu за:

Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на E-Shop-BG.eu) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,

 •     Участие в конурси, промоции;
 •     Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
 •     Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
 •     За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА
 •     Пазарни изследвания;
 •     Следене на продажбени данни.

E-Shop-BG.eu  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес sales@E-Shop-BG.eu, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

 • Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не
 • да се намесват при предоставянето на данни;
 • да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

 

Съгласие за обработка на лични данни за провеждане на играта "ФУТБОЛНА  ТОМБОЛА EURO 2021 BOSCH”

Съгласен/на съм ТЕВЕКС ЕООД, вписанo в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202407044, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх“, №66, ап. 14 (не е адрес на магазин), представлявано от Георги Чолаков – Управител да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), които предоставям във връзка с участие в "ФУТБОЛНА  ТОМБОЛА EURO 2021 BOSCH”, наричан по-долу Организатор.

 

Запознат/а съм:

- с целта и средствата на обработка на личните ми данни;

- с доброволния характер на предоставянето на данните;

- че, събираните данни няма да бъдат от категорията специални („чувствителни”) лични данни;

- че, срокът за съхранение на личните данни ще бъде 30 дни от подписване на настоящата декларация.

Информиран съм, че имам право на:

- Достъп до собствените си лични данни;

- Коригиране (ако данните са неточни);

- Изтриване на личните данни по всяко време (правото „да бъдеш забравен“);

- Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

- Преносимост на личните данни между отделните администратори;

- Възражение спрямо обработването на лични данни;

- Като субект на данни и да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен или по подобен начин ме засяга в значителна степен;

- на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми като субект на данни са били нарушени.

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)