Електроди за ръчно електродъгово заваряване

Преглед на най-често използваните електроди за ръчно електродъгово заваряване

При електродъговото заваряване се използуват различни метални електроди, най-голямо значение от които имат стоманените. Съвременният метален електрод се състои от две части: метална пръчка с кръгло сечение и външна обмазка.

Конструкция на заваръчния електрод

Металната пръчка представлява калибровано парче стоманен тел с определен диаметър и установена дължина. Диаметърът на ръчката се приема за номинален диаметър на електрода. При диаметър под 5 mm стоманеният тел се изтегля, а над 5 mm се валцова. Съставът на електродния тел трябва да отговаря на състава и свойствата на заварявания метал и на останалите технически изисквания към дадено заваръчно съединение. Телът за електроди се произвежда със следните диаметри: I;1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 и 12 mm. Най-често се използуват електро­ди с диаметър от 3 до 6 mm. Дължината на пръчките за заваръчните електроди е следната:

При диаметър до 2 mm 300 mm, от 2 до 3 mm 350 mm и над 3 mm 400 mm. Електродът не се използва напълно при заваряването, защото от него остава част с дължина 40 до 70 mm, с която той е бил закрепен към електрододържателя.

Обмазката на електрода се състои от прахообразни материали с различен състав, споени с подходящи свързващи материали, най-често водно стъкло. Електродните обмазки се делят на две основни групи – тънки или стабилизиращи и дебели или защитни обмазки.

Основното предназначение на стабилизиращите (йонизиращите) обмазки е да увеличат устойчивото горене на заваръчната дъга по-специално при заваряване с променлив ток. Поради високата температура на дъгата веществата, които влизат в състава на стабилизиращите електроди, се стопяват и част от тях се изпарява при преминаване през въздушната хлабина между края на електрода и заваръчната вана.

Предназначение за защитните обмазки на заваръчните електроди

Защитните обмазки имат следното предназначени. да създават около заваръчната дъга и капките са разтопения метал защитен слой от газовеза предпазването им от съединяване с кислорода и азота слой от шлака за предпазване разтопения метал на шева от окисляване и за забавяне на застилането му; елементи да вкарват в разтопения метал на шева сплавни елементи за подобряване на неговите механични свойства или за придаване . на специални свойства.                 

В зависимост от функцията, защитните обмазки се разделят на следните шлакообразуващи-титанова руда, манганова руда, полски камък, креда, каолин, кварц, гранит и мрамор.

Елементи на обмазки за електроди: газобразуващи- нишесте, целулоза, памучна прежда, дървено брашно, дървени въглища и обикновено брашно окислителни фероманган, феросилиций, феромолибдеи мед, хром, манган. Те се въвеждат в обмазката и оттам в подобряват механичните свойства или придават специали свойства.

Видове заваръчни електроди според вида на обмазката

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG