Заварени съединения – видове и приложения

Преглед на основните видове заварени съединения

В зависимост от конструктивното разположение на заваряваните части различаваме няколко вида заварени съединения. Освен от конструктивна гледна точка те се различават от якостна.

Челни заварени съединенияЧелни заварени съединения

Това е най-разпространеното съединение и се използва почти при всички корабни конструкции и тръбопроводи.

Когато дебелината на заваряваните части S=1 – 4 mm, ръбовете се отрязват под прав ъгъл спрямо повърхнината и се доближава на разстояние б = 0,5 до 1,5 mm. Такова заварено съединение се нарича челно без скосяване на ръбовете. При дебелина на заваряваните части до 2 mm заваряването се извършва едностранно. При дебелина от 2 до 4mm се прави подваряване и от другата страна на шева.

При дебелина на заваряваните части S= 4 – 26 mm, както и в случаите, когато подваряването е невъзможно, се прибягва до челно съединение с едностранно скосяване на ръбовете Ъгълът на скосяването а = 60°, хлабината б=2-4 mm и притъпяванескосяване на ръбовете се нарича V-образно заварено съединение.

В зависимост от дебелината на частите заваряването се извършва от едната страна без или с подваряване

При дебелина на заваряваните части пад 12 mm и достатъчен достъп от обратната страна се прави Х-образно скосяване на ръбовете. Такова съединение се нарича съединение с двустранно скосяване на ръбовете. Ъгълът на скосяване а = 60° хлабината 6 = 4-5 mm и притъпяване с = 2mm.

Ръбовете с праволинейно скосяване имат този 1недостатък че заваряването на най-горната им част е до известна степен затруднено, докато по външната повърхнина на заварения шев се получават прекалено големи надебелявания. За отстраняване на този недостатък, особено при отговорни заварени шевове се прибягва към U-образно скосяване на ръбовете, наречено още челно съединение с чашко-образно скосяване на ръбовете.

То може да се извърши едностранно и двустранно като едностранното може да бъде без или с подваряване. Ъгълът j=8~12°, хлабината, 6=0-3mm, притъпяването Л – i,o-,i,o mm, радиусът на закръгление r=4~5mm

  • Челни съединения

    При скосяване на ръбовете за заваряване на две части с нееднаква дебелина различаваме два случая.

  1. При V-образно и при Х-образ­но скосяване, частите се поставят в една плоскост и най-напред се заваряват от горната страна След това частите се обръщат и на V-образното скосяване се извършва подварява­не а на Х-образното-заваряване от обратната страна.
  2. Когато S,>1,5 S при V-образното и при Х-об­разното скосяване, то при V-образното скосяване по-дебелата съединявана част се изтънява постепенно под наклон 1:5, докато дебелината в мястото на съединяване се изравни с тази на по-тънката част. При Х-образно скосяване ръбовете на Двете съединявани части се скосяват нормално, но се сглобява! симетрично по притъпявапията им

Ъглови заварени съединения

Заварени съединение с припокриванеСъединение с припокриване – прилага се при заваряване на части с дебелина от 10 до 12 см. Големината на припокриване е равна на 3-5 пъти дебелината. Това съединение е целесъобразно, само когато има възможност за заваряване от двете страни, защото при едностранно заваряване не е изключено та попадне влага между припокритите повърхнини и металът да ръждяса. Съединението с припокриване опростява сглобяването но оскъпява значително заваряването.

Т-образно заварено съединениеТ-образно заварено съединение

В зависимост от дебелината на заваряваните части ръбовете на Т-образното  съединение се подготвят за заваряване без скосяване, с едностранно или двустранно скосяване. Ъгълът на скосяване, хлабината и притъпяването на ръбовете са същите, както при челното съединя­ване. Едностранно скосяване на Т-образно съединение се прави, когато конструкцията на изделието ие дава възможност за зава­ряване от двете страни.

Прорезно съединениеПрорезни заварени съединения

Това съединение се прилага когато дължината на нормалния шев с припокриване не може да осигури необходимата якост на съединението. Различаваме за­критии открити прорезни заварени съединения.

Ъглови заварени съединенияЪглово съединение

При това съединение заваряваните части се поставят под ъгъл една спрямо друга. В зависимост от дебелината на заваряваните части и от предявявчните към заварения шев технически изисквания, ъгловото съединение може да бъде без скосяване с едностранно скосяване, с двустранно скосяване.

Съединение с допълнителни планкиСъединение с допълнителни планки

Прилага се твърде рядко, и то само когато по известни причини не може да бъде заменено с челно съединение или съединение с припокриване. Различаваме съединение с една (фиг. 143 а)и с две допълнител­ни планки (фиг. 143 б).

Електронитово съединение

Прилага се за получаване на здрави, по неплътни заварени съединения. Прави се със или без предварителен отвор в горната ламарина. Предварителните отвори имат диаметър, от 2 до 2,5 пъти пo-голям от дебелината на ламарината. Отворите се напластяват по такъв начин, че да се разтопи повърхността и на долната ламарина.

Пространствени положения

Заварените шевове могат да бъдат класифицирани и в зависимост от положението им в пространството. Различаваме долни, хоризонтални, вертикални и таванни шевове. Най-прост за изпълнение е долният шев, а най-труден – таванният

Според дължината си заварените шевове се делят на непрекъснати и прекъснати. Прекъснатите шевове се прилагат, когато не е необходим плътен шев. Различаваме два вида прекъснати шевове – верижен и шахматен. Разстоянието между едноименните точки на две съседни напластявания се нарича стъпка и се бележи с t. Разстоянието между двете напластявания се бележи с /п, а дължината на напластения метал е /х. Отношението, е показател за непрекъснатостта иа шева. Прекъснатите шевове дават възможност за пестене на електроди, електроенергия и време. Използват се когато няма специални якостни изисквания към тези заварени съединения.

Видове заварени шевове

В някои случаи се правят т. нар. комбинирани шевове, при които единият шев е непрекъснат, а другият е прекъснат*

Заварените шевове според конструктивното им разположение. Делят се на челни и ъглови.. Останалите шевове са ъглови. Размерът на ъгловия шев се определя от катета.

Заварени шевове според степента на надебеляване. В зависимост от надебеляването на шева различаваме нормални, усилени и отслабени заварени съединения. Надебеляването а зависи главно от вида на електрода. Електродите с тънка обмазка дават шевове с по-изпъкнала повърхнина. При заваряване с електроди с дебела обмазка, които имат по-голяма тънколивност, се получават нормални шевове. Практически челните шевове не се правят отслабени.

<

p style=“text-align: justify;“>Заварени шевове според броя на слоевете. Различаваме еднослойни и многослойни заварени шевове. Многослойните шевове се правят при заваряване на части с дебелина над 12 mm, при напластяване и при заваряване на някои видове стомани и чугун. Многослойните заварени съединения имат предимството, че внасят по-малко енергия и по този начин деформациите на конструкциите са минимални.

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG