Oсновни видове скрепителни резби

Основни понятия за резби, винтова линия и системи резби

Да се запознаем с теоретическите предпоставки за техническите резби. Какво е това винтова линия, как се образува, какви видове различаваме. Ако навием върху цилиндър изрязан от хартия правоъгълен триъгълник с катет АВ, който е равен на дължината на основната окръжност на цилиндъра така, че този катет да съвпадне с основата на цилиндъра, хипотенузата на триъгълника АС ще образува върху повърхнината на цилиндъра крива, която се нарича винтова линия.резба

Правоъгълният триъгълник може да се навива върху цилиндър в две посоки – по часовниковата стрелка или срещу нея. Затова различаваме два вида винтови линии. Ако винтовата линия при навиване на триъгълник върху цилиндър, отдалечавайки се от основата се повдига постепенно надясно, тази винтова линия се нарича дясна. Ако винтовата линия отдалечавайки се от основата на цилиндъра, се повдига наляво тя се нарича лява. Частта от винтовата линия, съответстваща на един пълен оборот, се нарича навивка. Винтовата линия е основата на всички резби.

Резба – дефиниция

Стандартизирани резби – метрична и инчова резбаАко по очертаната върху цилиндъра винтова линия се издълбае канал с някакъв профил, се получава винтова резба. Когато резбата е нарязана по външната повърхност на цилиндъра, се нарича външна, а когато е нарязана по вътрешната страна на кух цилиндър – вътрешна. Контурът на сечението на навивките в равнина, която минава по оста на цилиндъра, се нарича профил на резбата. Според профила резбите биват триъгълни, правоъгълни, трапецовидни, трионовидни и кръгли.

Според броя на навивките в една стъпка резбите биват едноходови и многоходови – двуходови, триходови и т.н.

Дясната резба намира по-голямо приложение от лявата. Лявата резба се използва само при специални случаи, когато това се налага от работата на винтовото съединение.

Елементи на резбата

Главните елементи при всички видове резби са стъпка t, ъгъл на профил ос, номинална височина на профила h, номинален външен диаметър d, номинален вътрешен диаметърdноминален среден диаметър rf2и ход на резбата (осовото преместване на гайката при завъртването и около винта на един оборот). При едноходовия винт ходът е равен на стъпката, при двуходовия – на двойна стъпка.

Системи резби

В машиностроенето намират приложение следните системи триъгълни резби:

  1. метрична (милиметрова) резба
  2. цолова(витвортова) резба
  3. тръбна (газова) резба
  4. бригсова резба

Метрична рзеба

Метричната резба има профил на равностранен триъгълник с ъгъл при върха 60°. Всички размери на тази резба се измерват в mm. Метричната резба се дели на резба с едра стъпка (нормална) за диаметри от 0,25 до 68 mm и резба със ситна стъпка за диаметри от 1 до 600 mm. Има седем вида резби със ситна стъпка, които се отличават от резбата с едра стъпка и помежду си по големината на стъпката за даден диаметър.

Стъпката и дълбочината на ситните метрични резби са значително по-малки от стъпката и дълбочината на едрата метрична резба. Ситните резби се използуват за нарязване на тънки втулки, тръби и пр.

Цолова резба

Цоловата (витвортова) резба има профил на равнобедрен триъгълник с ъгъл при върха 55°. Размерите й са изразени в цолове. Обикновено на цоловата резба се дават диаметърът и стъпката, изразени в цолове, или диаметърът в цолове и броят на навивките в един цол. Използването на цоловата резба в европейския съюз е свързана  с машини, съоръжения и инсталации, които са произведени с цолови крепежни елементи. Цолови резби ще срещнете при ремонт на машини, апарати и устройства, изработени в страни, в които единицата мярка за дължина е цолът, а също и при нарязване на тръбни резби.

Тръбна резба

Тръбна резбаТръбната (газовата) резба има профил на цоловата резба, но е с по-малка стъпка (по-ситна). Образувана е от равнобедрен триъгълник с ъгъл при върха 55°. Нарязва се върху тръби и части, които се съединяват с тръби – преходни муфи, кранове, съединители и пр. Тръбната резба се измерва в цолове, а стъпките й – с броя на навивките в 1 цол. За диаметър на тръбната резба е приет условно вътрешният диаметър на тръбата (диаметър на отвора). Поради топа външният диаметър на резбата е винаги по-голям от означения. Например тръбна резба 1″ има външен диаметър d0= 33,250 mm, а не 25,4 mm. Върховете на издатините на винта и гайката с тръбна резба са плоско отрязани или закръглени.

Плоско отрязаният профил се изработва по-лесно и намира приложение при резби на обикновените тръбни съединения за ниско налягане, които се уплътняват с кълчища, ленени конци или тефлон.

За по-добро уплътняване на цоловите резби кълчищата или конците се намазват с миниум, безир или течен тефлон. Закръгленият профил се използва при съединения с повишени изисквания за плътност (непропускливост). Освен цилиндричната тръбна резба има и конусна с ъгъл на про­фила 55°.

Бригсова резба

Бригсовата резба е конусна цолова резба с ъгъл на профила 60°. Използува се при тръбопроводи на инсталации за гориво, масло и въздух на машини и уреди.

За нарязване на резби се използват резбонарезни инструменти

За вътрешни резби се използват метчици, а за външни резби плашки.

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFTKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG