Измерване в техниката и производството

Измерване в техниката – дефиниция и основни понятия

Техническите измервания в машиностроенето имат за цел да определят и контролират действителните размери на произвежданите машинни детайли. Съвременното измерване в техническите дисциплини е основна методика при осигуряване на качеството в производствените и строителните процеси.

Така например всеки детайл, получен от леярното или ковачното производство, трябва да бъде проверен дали има необходимите размери, означени на чертежа, и дали обработваемите му повърхнини имат достатъчна прибавка за обработка. Тази проверка се извършва чрез измерване.

Измерването на различните детайли в машиностроенето се извършва с измерителни инструменти. Те се различават един от друг по своето устройство, точност и област на приложение.

Пряк и косвен метод на измерване

При работата на шлосерите размерите на съответните детайли могат да се контролират с различни методи. В зависимост от начина, по който размерът се взема от детайла, различаваме пряк и косвен метод на измерване. При прекия метод размерът на детайла се измерва непосредствено, а при косвения необходимият размер се установява чрез пряко измерване на други размери, свързани с определена математическа зависимост с измервания размер, даваща възможност за пресмятане па стойността му. Така например разстоянието L между осите на два изработени отвора може да се измери по косвен начин чрез измерване диаметрите на двата отвора D1 и D2 и разстоянието между най-близките точки на отворите l.

L=l+(D1+D)/2

Прекият метод на измерване дава по-бързи и по-точни резултати, поради което се предпочита пред косвения. Toй е широко разпространен в цеховите условия.

Косвеният метод е по-сложен и по-неточен. Той се прилага, когато размерът не може да се измери по пряк начин. Този метод намира приложение при  измерване на профилни шаблони.

Абсолютен и относителен метод на измерване

В зависимост от начина на отчитане различаваме абсолютен и относителен метод на измерване. При абсолютния метод на измерване действителният размер на детайла се отчита направо по скалата на инструмента или  уреда (шублер, микрометър и др.).

При относителния метод на измерване се определят отклонения от размера на еталона, по който е настроен измерителният инструмент или уред, а действителният размер се получава, след позволява да се разширява с вкарване на дорник, в случай че триенето в шарнира се намали. В края рамената се скосяват отвътре или закръгляват, като често се циментират за предпазване от износване.

Най-често използваните измерителни инструменти са:

Дебеломер измервателен

Дебеломери - измерванеДебеломерите са предназначени за измерване и пренасяне на външни линейни размери. Обикновеният дебеломер е широко разпространен и се различава от обикновения пергел само по формата на рамената, работните краища па които са извити навътре. Изработва се от въглеродни стомани със съдържание иа въглерод от 0,2 до 0,4. Двете рамена са съединени шарнирно. Движението на рамената в шарнира трябва да става плавно и с известно усилие (триене), така че да може да се задържи по-стабилно взетият размер. За да се постигне това, е необходимо:

1. Нитът (оста на шарнира) да е правилно стругован и плътно поставен в отвора па рамената и шайбите.

2. Плоскостите на рамената в шарнира да са добре изравнени и с еднаква дебелина.

3. Допирните повърхнини в шарнира да са перпендикулярни на оста на нита. За по-плавно движение често при занитване между рамената в шарнира се поставя месингова шайба с дебелина   0,5 mm. Нитът    понякога се  прави кух (тръба), което дебеломера и вътромера е във формата на рамената: на дебеломера те са извити навътре, а на вътромера—навън. 

Вътромер измервателен

Вътромер Вътромерът се изработва от инструментална стомана. Вътромерът служи за измерване и пренасяне на вътрешни линейни размери. Разликата между вътромера и дебеломера е във формата на рамената. При дебеломера рамената са извити навътре, а при вътромера навън.

Начин на работа с дебеломер и вътромер

При измерване на детайли с дебеломер и вътромер инструментът се хваща с дясната ръка за шарнирната част и рамената се разтварят приблизително на проверявания размер. След това с леки удари рамената се събират, докато се допрат с върховете си до повърхността па измервания детайл без хлабина и без да са затегнати. При това измерване инструментът трябва да се държи точно перпендикулярно към оста на измервания детайл. След като размерът бъде снет от детайла, дебеломерът или вътромерът внимателно се поставя до разграфена измерителна линийка така, че едното рамо да се допира до нейното чело. Това рамо леко се придържа с единия пръст на лявата ръка, а второто рамо се поставя на линийката и се отчита полученият резултат. С помощта на дебеломера и вътромера може да се правят измервания с точност ±0,5 mm.

Измервателни метри

Измервателни метриМетрите служат за грубо измерване с точност до 0,5 mm. Разграфени са в цели милиметри и биват дървени или метални. Металните се изработват цели и сгъваеми. Сгъваемите метри често дават отклонения, тъй като в мястото на шарнирното им съединение след дълга употреба се появява хлабина и размерите не се отчитат точно.

Ролетка измервателна 

Измерване с ролетка Ролетката служи за грубо измерване с приблизителна точност до 0,5 mra. Разграфена е в цели милиметри. Представлява стоманена лента с дължина един или два метра, навита в специална кутийка.

Други измервателни инструменти в машиностроенето са:

  • Шублер
  • Микрометър
  • Калибър
  • Индикатор

 За повече инофрмация посетете онлайн магазина за инструменти e-shop-bg.eu – категория – ИЗМЕРВАНЕ.шублер и шаблони измерванеШублерИзмерване с микрометър

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG