Измерителни системи за измерения на физическите величини

Измерителни системи при изчисляване на технологични процеси машини и апарати

Измерителни системиПри изчисляването на технологичните процеси и апаратите и машините, в които те се извършват, се работи с физически величини. Характерното за тях е, че имат измерения, т.е., че всяка физическа величина се изразява чрез величини, залегнали в основата на определена измерителна система. Използват се няколко основни измерителни системи. Количественият резултат от измерването на коя и да е физическа величина зависи от приетите единици за измерване. Затова и формулите, които представляват количествени отношения между физически величини, ще зависят от техните измерителни единици.

За да бъдат формулите общовалидни, трябва да се направи така, че да остават верни и при замяна на едни измерителни единици с други. А това е възможно само: 1) когато двете части на формулите имат еднакви измерения и 2) когато не се смесват единиците от различните измерителни системи. Това налага добре да се познават измерителните системи, измеренията на величините в тях и начинът на преминаване от едната система в другата.

Три основни системи

основни измерителни системиПознати са три основни измерителни системи. Основни величини в тях са дължината, времето и масата или силата. Разликата между тези системи е в приетите единици за дължина и маса или сила.

Измерителна система CGS (сантиметър-грам-секунда), в която за единица дължина е приет сантиметърът (см), за единица маса грамът (г) и за единица време секундата (сек). Нарича се още физическа измерителна система.

Измерителна система MKS (метър-килограм-секунда), в която за единица дължина е приет метърът (м), за единица сила килограмът (кг) и за единица време секундата (сек). Нарича се още техническа измерителна система.

Измерителна система SI, в която за единица дължина е приет метърът, а за единица маса килограмът и за единица време секундата. Стандартите на Международната система единици, се основават на старата система метър-килограм секунда (MKS), а не на конкурентната система сантиметър-грам-секунда (CGS). Днес това е най-използваната от всички измерителни системи.

Механическите измерителни единици в различните измерителни системи са дадени в долната таблица.

Таблица – видове измерителни системи за процеси машини и апаратиосновни измерителни системи

Измерителни системи
Величина CGS MKS SI
Дължина 1cm 1m 1m
Маса 1g

1kg

1kg
Време 1s 1s 1s
Скорост 1cm/s 1m/s 1m/s
Ускорение 1cm/s2 1m/s2 1m/s2
Сила 1g.cm/s2 1kg 1N [kg.m/s ²]
Работа 1g.cm2/s2 1kg.m 1J [N.m = kg.m²/s²]
Мощност 1g.cm2/s3 1kg.m/s 1W [J/s = kg.m²/s3]
Налягане 1g/cm.s2 1kg/m2

1Pa [N/m² = kg/(m.s²)]

За измерване на величини се използват измервателни инструменти, уреди и оборудване.

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]
Wera 4500 на склад

Post Author: E-Shop-BG