Големи числа – наименования

Числа, числа, мнго числа и големи числа

Числа, числа, мнго числа и големи числаНавсякъде наоколо можете да намерите числа: вашата възраст, телефонния номер, брой на братя и сестри, време, километража в колата, цени, брой на населението, мощност на електроинструменти, обороти на машини (например ъглошлайфи) и т.н. Математиците наричат тези числа естествени числа. За да пишем числата, използваме цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Използвайки цифрите може да напишете всички числа, дори и така наречените  големи числа. Как всъщност се пишат и изговяарят големите числа? Какви са правилата за големи числа, има ли единна система за големи числа?

Европейска система за наименования на големи числа

Европейската система за означаване на големите числа използва степента n  за запис на числата 103n и окончанието он и ард (милион, милиард). Европейската система за означаване на големи числа се нарича още дълга скала.

Окончанието – (и)лион се дава на числата 106n, където n е латинско число (106, 1012, 1018, 1024, и т.н.). Латинското число или латинската приставка е 2-bi, 3-tri, 4-quadri, 5-quinti (2-би, 3-три, 4 – квадри, 5-квинти). Пример за съставяне на големи числа с окачание (и)лион:

n=2 -106n = 106х2 = 1012, n=2 – би+лион= 1 билион = 1 000 000 000 000

n=3 -106n = 106х3 = 1018, n=3 – три+лион= 1 трилион = 1 000 000 000 000 000 000

n=4 -106n = 106х4 = 1024, n=4 – квадри+лион= 1 квадрилион = 1 000 000 000 000 000 000 000 000

Окончанието -(и)лиард се дава на числата 106n+3, където n е латинско число (109, 1015, 1021, 1027, и т.н.) Латинското число или латинската приставка е 2-bi, 3-tri, 4-quadri, 5-quinti (2-би, 3-три, 4 – квадри, 5-квинти). Пример за съставяне на големи числа с окачание – (и)лиард:

n=2 -106n+3 = 106×2+3 = 1015, n=2 – би+лиард= 1 билиард = 1 000 000 000 000 000

n=3 -106n+3  = 106х3+3  = 1021, n=3 – три+ лиард = 1 трилиард = 1 000 000 000 000 000 000 000

n=4 -106n+3   = 106х4+3   = 1027, n=4 – квадри+ лиард = 1 квадрилиард = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Американска система за наименования на големи числа

Американска система за наименования на големи числаВ американската система наименованията на гоемите числа са имена, от латинското число n, което е използвано за число 103n+3.  Американската система за означаване на големи числа се нарича още къса скала.

Окончанието – (и)лион се дава на числата 103n+3, където n е латинско число (106, 109, 1012, и т.н.)

В европейската система същото име принаделжи на числото 106n.

В България се използва разновидност на американската система за означаване на големи числа (къса скала). Тя се различава от стандартната само по това, че  , че 109 се нарича милиард а не билион.

Таблица на наименования на големи числа според американската, европейската и българската система

n = 103n = Американска система (къса скала) 103n+3 Европейска система (дълга скала) SI представка Гръцка система за имена на големи числа Бългасрка система (къс скала – разновидност)
3 109 billion milliard giga- gillion Милиард
4 1012 trillion billion tera- tetrillion Трилион
5 1015 quadrillion billiard peta- pentillion Квадрилион
6 1018 quintillion trillion exa- hexillion Квинтилион
7 1021 sextillion trilliard zetta- heptillion Секстилион
8 1024 septillion quadrillion yotta- oktillion Септилион
9 1027 octillion quadrilliard

големи числа

ennillion Октилион
10 1030 nonillion quintillion   dekillion Нонилион
11 1033 decillion quintilliard   hendekillion Децилион
12 1036 undecillion sextillion   dodekillion Ундецилион
13 1039 duodecillion sextilliard   trisdekillion Дуодецилион
14 1042 tredecillion septillion   tetradekillion Тридецилион
15 1045 quattuordecillion septilliard   pentadekillion Кваддецилион
16 1048 quindecillion octillion   hexadekillion Квиндецилион
17 1051 sexdecillion octilliard   heptadekillion Сексдецилион
18 1054 septendecillion nonillion   oktadekillion Септендецилион
19 1057 octodecillion nonilliard

големи числа

enneadekillion Октодецилион
20 1060 novemdecillion decillion   icosillion Новемдецилион
21 1063 vigintillion decilliard   icosihenillion Вигинтилион
22 1066 unvigintillion undecillion   icosidillion Унвигинтилион
23 1069 dovigintillion undecilliard   icositrillion Дуовигинтилион
24 1072 trevigintillion duodecillion   icositetrillion Тривигинтилион
25 1075 quattuorvigintillion duodecilliard   icosipentillion Квадвигинтилион
26 1078 quinvigintillion tredecillion   icosihexillion Квинвигинтилион
27 1081 sexvigintillion tredecilliard   icosiheptillion Сексвигинтилион
28 1084 septenvigintillion quattuordecillion   icosioktillion Септвигинтилион
29 1087 octovigintillion quattuordecilliard   icosiennillion Октовигинтилион
30 1090 novemvigintillion quindecillion   triacontillion Новемвигинтилион
31 1093 trigintillion quindecilliard

големи числа

triacontahenillion Тригинтилион

 

Още по-големи числа

 

Googol е число 10100  (Гугол*10100) или това е голямо число представляващо 1 последвано от сто нулиGoogol е число 10100  (Гугол*10100) или това е голямо число представляващо 1 последвано от сто нули. Този израз е използван за пръв път през 1938 г. от деветгодишния Милтън Сирота, племенник на американския математик Едуард Каснер. Числото е изключително голямо – толкова голямо, че надвишава прогнозния брой елементарни частици в известната вселена. 

Googolplex, е число 10googol Казва се, че googolplex е толкова голямо число, че ако искахме да го изпишем без степенуване, то няма да се вмести в цялата ни вселена.

Това са наистина големи числа, но имат ли всъщност някакво практическо приложение. Днес все още не.

Милион и милиард

Милион: от латински мили (= хиляда) и -он (увеличителна наставка); Така че всъщност „Голяма хиледарка“. Милионът е квадратът на хиляда.

Милиардът е третата степен на хиляда или хиляда милиона. Това е друг начин за изразяване на големи числа.

Наименования на големите числа – липса на единна система

Произходът на днешните имена на големи числа идва от франзия Франция от 15 и 17 век. След това винаги е имало промени в общото използване. Въпреки че така наречената дълга скала трябваше да се използва в международен план от 1948 г., това предложение за съжаление не можа да надделее (главно поради влиянието на САЩ – но първоначално и от Франция).

В някои страни се използват няколко системи наведнъж. В резултат на това недоразуменията и неточностите в превода за съжаление ще продължат да възникват. Би било желателно да се намери единна система. 

<

p style=“text-align: justify;“>Именно поради тази бъркотия в двузначнота название на големите числа, в математиката големи числа не се използват. За изписване и изразяване на големи числа се използват степените на числото 10.

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]

Post Author: E-Shop-BG